Priznanie dani z nehnuteľnosti sa podáva do konca januára

Ak ste sa stali vlastníkom novej nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2021 do 1.1.2022, tak máte povinnosť podať daňového priznania za daň z nehnuteľnosti a to do konca januára. Ak ste sa ale stali vlastníkom nehnuteľnosti až k dátumu 2.1.2022, tak túto povinnosť budete mať až v roku 2023.

Ide o miestnu daň, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výšku dane určuje správca dane vo svojom všeobecnom nariadení. Správcom dane je príslušný obecný alebo mestský úrad, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Znamená to, že správcom dane nie je obec, či mesto, v ktorom máte ako fyzická osoba svoj trvalý pobyt alebo ako právnická osoba svoje sídlo.

Napríklad: Pán Martin má trvalý pobyt v Martine, ale byt vlastní v Nitre. Znamená to, že správcom dane je mesto Nitra.

 

K dani z nehnuteľnosti sú najznámejšie dva druhy daňových priznaní:

– priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva každý u koho vzniká u správcu dane daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti, či už nadobudnutej kúpou, darovaní, zdedením alebo dražbou,

– čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva sa, ak sa daňovník stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti v rovnakom katastrálnom území, ak dôjde k zmene druhu, či výmery pozemku, k zmene účelu využitia, resp. ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo. Ide v podstate o oznámenie nových skutočnosti.

Potom sú to menej známe opravné (ak chcete opraviť v lehote svoje prvé priznanie) a dodatočné (ak chcete opraviť svoje predošlé priznanie po uplynutí lehoty na jeho podanie).

 

Povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti má každý kto:

– sa stal vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti a k 01.01.2022 je zapísaný v katastri nehnuteľnosti (rozlišuje sa len, či riadne alebo čiastkové – ak je to v rovnakom katastrálnom území),

– predal nehnuteľnosť a k 01.01.2022 už nie je zapísaný v katastri nehnuteľnosti,

– ak nastali zmeny vo vlastníctve, ktoré majú vplyv na výšku dane.

Znamená to, že ak ste v roku 2021 predali svoju nehnuteľnosť a k 31.12.2021 ste už neboli zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako majiteľ nehnuteľnosti, alebo jej časti, tak je potrebné podať v termíne od 02.01.2022 do 31.01.2022 čiastkové priznanie na daň z nehnuteľnosti. Povinnosť platenia dane už mať ale nebudete.

O správnom stanovení termínu vzniku tejto daňovej povinnosti rozhoduje dátum povolenia vkladu, kedy kataster prepísal predmetnú nehnuteľnosť z pôvodného majiteľa na nového majiteľa.

Ak ste kúpili nehnuteľnosť v roku 2021 ale vklad na katastri bol povolený až 02.01.2022, tak toto priznanie podávate až v ďalšom roku, teda do 31.01.2023. Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 v takomto prípade platí ešte pôvodný majiteľ.

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou alebo dedením, tak v takom prípade Vám vzniká táto daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti (schválenie príklepu súdom), respektíve v prípade dedenia je to prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve (rozhodnutie o dedičstve). V tomto prípade sa daňové priznanie podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, teda nie až v januári nasledujúceho roku. Zánik vlastníckych práv pri vydražení nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Napríklad: Pani Jana zdedila dom po otcovi, ktorý zomrel 5.5.2021 a právoplatné osvedčenie o dedičstve bolo vydané 7.10.2021. P. Jane teda vznikla daňová povinnosť dňa 1.11.2021 a keďže je povinné podať daňové priznanie do 30 dní, tak mala čas na jeho podanie do 30.11.2021.

 

Daň z nehnuteľnosti sa delí na tri samostatné dane:

– daň zo stavieb

– daň z pozemkov

– daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Ak nedošlo vo Vašom vlastníctve k žiadnym zmenám, tak nemusíte podávať ani riadne priznanie ani čiastkové priznanie a správca dane Vám vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2022 podľa stavu k 01.01.2022.

Napríklad: Pani Eva predala stavebný pozemok v máji 2021 a v júni 2021 bol kupujúci zapísaný do katastra nehnuteľnosti ako nový vlastník. Znamená to, že pani Eve zaniklo vlastnícke právo, ktoré prešlo na nového vlastníka a tým pádom jej aj k 31.12.2021 zanikla daňová povinnosť. I keď musí podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale daň už platiť nebude.

Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže tak urobiť len jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní. 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale podáva len jeden z nich.

To znamená, že lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2022 je do pondelka 31. januára 2022.

Naše dalšie články:

Aké sú povinnosti platenia daní z predaja nehnuteľnosti?

Ak ste v minulom roku predali nehnuteľnosť, tak máte povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, pokiaľ Vám táto povinnosť vznikla. Daňové priznanie je nutné podať zo zákona najneskôr v termíne do štvrtku 31. marca. V rovnakom termíne ste povinný vypočítanú daň aj zaplatiť. Sadzba dane z príjmu z predaja

Čítať viac »

Najčastejšie podvody na realitnom trhu 2

V nedávnom článku sme si povedali o niektorých realitných podvodoch, na ktoré si musí dať pozor každý kto chce predať alebo kúpiť nehnuteľnosť bez pomoci právnika alebo realitného makléra. V dnešnej dobe je pomerne náročné odhaliť rôznych špekulantov, ktorí sú stále viac rafinovaní. Ich „najobľúbenejšími klientmi“ sú hlavne starí ľudia. Práve starší ľudia a ľudia,

Čítať viac »

Najčastejšie podvody na realitnom trhu

Ani realitný trh sa nedokáže úplne vyhnúť rôznym špekulantom, ktorí sú stále viac rafinovaní. Vidina rýchleho obohatenia dokáže niekoho donútiť siahať po stále viac sofistikovaných metódach. Osobne som bol viackrát oslovený ľuďmi, ktorí súkromne kúpili nehnuteľnosť a niečo si zrazu potrebovali overovať. Na overovanie skutočnej hodnoty práve nadobudnutej nehnuteľnosti je už v tomto štádiu trochu

Čítať viac »