Blog

Priznanie dani z nehnuteľnosti sa podáva do konca januára

Ak ste sa stali vlastníkom novej nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane, tak máte povinnosť podať daňového priznania za daň z nehnuteľnosti a to do konca januára. Ak ste sa ale stali vlastníkom nehnuteľnosti až k dátumu 2.1.2021, tak túto povinnosť budete mať až v roku 2022.

Ide o miestnu daň, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výšku dane určuje správca dane vo svojom všeobecnom nariadení. Správcom dane je príslušný obecný alebo mestský úrad, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Znamená to, že správcom dane nie je obec, či mesto, v ktorom máte ako fyzická osoba svoj trvalý pobyt alebo ako právnická osoba svoje sídlo.

Napríklad: Pán Martin má trvalý pobyt v Martine, ale byt vlastní v Nitre. Znamená to, že správcom dane je mesto Nitra.

K dani z nehnuteľnosti sú najznámejšie dva druhy daňových priznaní:

priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva každý u koho vzniká u správcu dane daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti, či už nadobudnutej kúpou, darovaní, zdedením alebo dražbou,

– čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva sa, ak sa daňovník stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti v rovnakom katastrálnom území, ak dôjde k zmene druhu, či výmery pozemku, k zmene účelu využitia, resp. ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo. Ide v podstate o oznámenie nových skutočnosti.

Potom sú to menej známe opravné (ak chcete opraviť v lehote svoje prvé priznanie) a dodatočné (ak chcete opraviť svoje predošlé priznanie po uplynutí lehoty na jeho podanie).

Povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti má každý kto:

– sa stal vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti a k 01.01.2021 je zapísaný v katastri nehnuteľnosti (rozlišuje sa len, či riadne alebo čiastkové – ak je to v rovnakom katastrálnom území),

– predal nehnuteľnosť a k 01.01.2021 už nie je zapísaný v katastri nehnuteľnosti,

– ak nastali zmeny vo vlastníctve, ktoré majú vplyv na výšku dane.

Znamená to, že ak ste v roku 2020 predali svoju nehnuteľnosť a k 31.12.2020 ste už neboli zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako majiteľ nehnuteľnosti, alebo jej časti, tak je potrebné podať v termíne od 02.01.2021 do 31.01.2021 čiastkové priznanie na daň z nehnuteľnosti. Povinnosť platenia dane už mať ale nebudete.

O správnom stanovení termínu vzniku tejto daňovej povinnosti rozhoduje dátum povolenia vkladu, kedy kataster prepísal predmetnú nehnuteľnosť z pôvodného majiteľa na nového majiteľa.

Ak ste kúpili nehnuteľnosť v roku 2020 ale vklad na katastri bol povolený až 02.01.2021, tak toto priznanie podávate až v ďalšom roku, teda do 31.01.2022. Daň z nehnuteľnosti za rok 2021 v takomto prípade platí ešte pôvodný majiteľ.

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou alebo dedením, tak v takom prípade Vám vzniká táto daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti (schválenie príklepu súdom), respektíve v prípade dedenia je to prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve (rozhodnutie o dedičstve). V tomto prípade sa daňové priznanie podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, teda nie až v januári nasledujúceho roku. Zánik vlastníckych práv pri vydražení nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Napríklad: Pani Jana zdedila dom po otcovi, ktorý zomrel 5.5.2020 a právoplatné osvedčenie o dedičstve bolo vydané 7.10.2020. P. Jane teda vznikla daňová povinnosť dňa 1.11.2020 a keďže je povinné podať daňové priznanie do 30 dní, tak mala čas na jeho podanie do 30.11.2020.

Daň z nehnuteľnosti sa delí na tri samostatné dane:

– daň zo stavieb

– daň z pozemkov

– daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Ak nedošlo vo Vašom vlastníctve k žiadnym zmenám, tak nemusíte podávať ani riadne priznanie ani čiastkové priznanie a správca dane Vám vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2021 podľa stavu k 01.01.2021.

Napríklad: Pani Eva predala stavebný pozemok v máji 2020 a v júni 2020 bol kupujúci zapísaný do katastra nehnuteľnosti ako nový vlastník. Znamená to, že pani Eve zaniklo vlastnícke právo, ktoré prešlo na nového vlastníka a tým pádom jej aj k 31.12.2020 zanikla daňová povinnosť. I keď musí podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale daň už platiť nebude.

Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže tak urobiť len jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní. 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale podáva len jeden z nich.

A na záver, lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31. januára 2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021.

Naše dalšie články:

Aký je rozdiel medzi obytnou a úžitkovou plochou bytu, či domu?

V inzercií s predajom nehnuteľnosti nájdeme často jednu a tú istú hodnotu pri obytunej, či úžitkovej ploche nehnuteľnosti. V skutočnosti je medzi nimi rozdiel, ktorý je veľmi jednoducho zapamätateľný. A o čo presne ide, nájdete v tomto krátkom tématickom článku.   Obytná plocha Definícia obytných miestnosti v skratke: Ide o miestnosť, respektíve časť bytu, ktorá

Čítať viac »

Aký je rozdiel medzi holodomom (holobytom) a štandardom?

Okrem bežných realitných obchodov, ktoré robíme už 10 rokov, tak v aktuálnej (covidovej) dobe zabezpečujeme kompletnú prestavbu, ale aj výstavbu rodinných domov priamo pre našich klientov a to v cenách, ktoré sú dostupné pre bežných ľudí. A nakoľko je po našich projektoch dopyt ešte skôr ako je nehnuteľnosť dokončená, tak sa veľmi často stretávam s

Čítať viac »

Ako postupovať proti hlučným susedom?

Ak nežijete v nádhernej vidieckej izolácii, tak susedia sú a pravdepodobne aj zostanú súčasťou Vášho života. Pravdepodobnosť sporov so susedmi je pomerne vysoká a najčastejšou príčinou týchto sporov je hluk. Hluční susedia môžu vo Vašom domove vyvolať doslova pocit neobývateľnosti. Máme síce k dispozícii zákonné možnosti nápravy, ale tá by mala byť považovaná za poslednú

Čítať viac »