Blog

Priznanie dani z nehnuteľnosti sa podáva do konca januára

Ak ste sa stali vlastníkom novej nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane, tak máte povinnosť podať daňového priznania za daň z nehnuteľnosti a to do konca januára. Ak ste sa ale stali vlastníkom nehnuteľnosti až k dátumu 2.1.2021, tak túto povinnosť budete mať až v roku 2022.

Ide o miestnu daň, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výšku dane určuje správca dane vo svojom všeobecnom nariadení. Správcom dane je príslušný obecný alebo mestský úrad, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Znamená to, že správcom dane nie je obec, či mesto, v ktorom máte ako fyzická osoba svoj trvalý pobyt alebo ako právnická osoba svoje sídlo.

Napríklad: Pán Martin má trvalý pobyt v Martine, ale byt vlastní v Nitre. Znamená to, že správcom dane je mesto Nitra.

K dani z nehnuteľnosti sú najznámejšie dva druhy daňových priznaní:

priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva každý u koho vzniká u správcu dane daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti, či už nadobudnutej kúpou, darovaní, zdedením alebo dražbou,

– čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva sa, ak sa daňovník stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti v rovnakom katastrálnom území, ak dôjde k zmene druhu, či výmery pozemku, k zmene účelu využitia, resp. ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo. Ide v podstate o oznámenie nových skutočnosti.

Potom sú to menej známe opravné (ak chcete opraviť v lehote svoje prvé priznanie) a dodatočné (ak chcete opraviť svoje predošlé priznanie po uplynutí lehoty na jeho podanie).

Povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti má každý kto:

– sa stal vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti a k 01.01.2021 je zapísaný v katastri nehnuteľnosti (rozlišuje sa len, či riadne alebo čiastkové – ak je to v rovnakom katastrálnom území),

– predal nehnuteľnosť a k 01.01.2021 už nie je zapísaný v katastri nehnuteľnosti,

– ak nastali zmeny vo vlastníctve, ktoré majú vplyv na výšku dane.

Znamená to, že ak ste v roku 2020 predali svoju nehnuteľnosť a k 31.12.2020 ste už neboli zapísaný v katastri nehnuteľnosti ako majiteľ nehnuteľnosti, alebo jej časti, tak je potrebné podať v termíne od 02.01.2021 do 31.01.2021 čiastkové priznanie na daň z nehnuteľnosti. Povinnosť platenia dane už mať ale nebudete.

O správnom stanovení termínu vzniku tejto daňovej povinnosti rozhoduje dátum povolenia vkladu, kedy kataster prepísal predmetnú nehnuteľnosť z pôvodného majiteľa na nového majiteľa.

Ak ste kúpili nehnuteľnosť v roku 2020 ale vklad na katastri bol povolený až 02.01.2021, tak toto priznanie podávate až v ďalšom roku, teda do 31.01.2022. Daň z nehnuteľnosti za rok 2021 v takomto prípade platí ešte pôvodný majiteľ.

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou alebo dedením, tak v takom prípade Vám vzniká táto daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti (schválenie príklepu súdom), respektíve v prípade dedenia je to prvý deň v mesiaci nasledujúcom po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve (rozhodnutie o dedičstve). V tomto prípade sa daňové priznanie podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti, teda nie až v januári nasledujúceho roku. Zánik vlastníckych práv pri vydražení nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Napríklad: Pani Jana zdedila dom po otcovi, ktorý zomrel 5.5.2020 a právoplatné osvedčenie o dedičstve bolo vydané 7.10.2020. P. Jane teda vznikla daňová povinnosť dňa 1.11.2020 a keďže je povinné podať daňové priznanie do 30 dní, tak mala čas na jeho podanie do 30.11.2020.

Daň z nehnuteľnosti sa delí na tri samostatné dane:

– daň zo stavieb

– daň z pozemkov

– daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Ak nedošlo vo Vašom vlastníctve k žiadnym zmenám, tak nemusíte podávať ani riadne priznanie ani čiastkové priznanie a správca dane Vám vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2021 podľa stavu k 01.01.2021.

Napríklad: Pani Eva predala stavebný pozemok v máji 2020 a v júni 2020 bol kupujúci zapísaný do katastra nehnuteľnosti ako nový vlastník. Znamená to, že pani Eve zaniklo vlastnícke právo, ktoré prešlo na nového vlastníka a tým pádom jej aj k 31.12.2020 zanikla daňová povinnosť. I keď musí podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale daň už platiť nebude.

Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže tak urobiť len jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní. 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale podáva len jeden z nich.

A na záver, lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31. januára 2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021.

Naše dalšie články:

Ako postupovať proti hlučným susedom?

Ak nežijete v nádhernej vidieckej izolácii, tak susedia sú a pravdepodobne aj zostanú súčasťou Vášho života. Pravdepodobnosť sporov so susedmi je pomerne vysoká a najčastejšou príčinou týchto sporov je hluk. Hluční susedia môžu vo Vašom domove vyvolať doslova pocit neobývateľnosti. Máme síce k dispozícii zákonné možnosti nápravy, ale tá by mala byť považovaná za poslednú

Čítať viac »

Aké sú povinnosti platenia daní z predaja nehnuteľnosti?

Ak ste v minulom roku predali nehnuteľnosť, tak máte povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, pokiaľ Vám táto povinnosť vznikla. Daňové priznanie je nutné podať zo zákona najneskôr v termíne do stredy 31. marca. V rovnakom termíne ste povinný vypočítanú daň aj zaplatiť. Sadzba dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti je 19 %, pokiaľ je Váš základ

Čítať viac »

10 tipov na čo nezabudnúť na obhliadke nehnuteľnosti

Strávili by ste aj len 20 minút obhliadkou nehnuteľnosti, ktorá bude Vašim vysnívaným domovom na mnoho rokov? Niektorí kupujúci to robia a mnohí to neskôr ľutujú. Všímajte si detaily. Neponáhľajte sa. Chce to hlavne kľud. Aby sa nestalo, že si spomeniete na niečo, čo ste si nevšimli až po dlhej ceste autom domov.   1.

Čítať viac »